โครงสร้างบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.กาฬสินธุ์

โครงสร้างบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.กาฬสินธุ์
นายปริญญา จุฑาสงฆ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
นางภัสชรีย์ ผกานนท์
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 08-1871-2301 , 08-8565-9583
E-mail :
patcharee2301@sesao24.go.th

https://sites.google.com/sesao24.go.th/patcharee

นางสาวทรรศนันทน์ ภูลิ้นลาย
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทรศัพท์ 06-3491-3355
E-mail
: warawan@sesao24.go.th