ภาระกิจงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ
1. งานตรวจสอบภายใน ภัสชรีย์ ผกานนท์
1.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยง ภัสชรีย์ ผกานนท์
1.1.1
งานประเมินระบบควบคุมภายใน ภัสชรีย์ ผกานนท์
1.1.2
งานประเมินความเสี่ยง ภัสชรีย์ ผกานนท์
1.2 งานตรวจสอบด้านการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา ภัสชรีย์ ผกานนท์
1.2.1
งานตรวจสอบการเงินการบัญชี (Financial Audit) ภัสชรีย์ ผกานนท์
1.2.2
งานตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance Audit) ภัสชรีย์ ผกานนท์
1.2.3
งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Audit) ภัสชรีย์ ผกานนท์
1.2.4
งานตรวจสอบดำเนินงาน (Performance Audit) ภัสชรีย์ ผกานนท์
1.2.5
งานตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit) ภัสชรีย์ ผกานนท์
1.2.6
งานตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) ภัสชรีย์ ผกานนท์
1.2.7
งานตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) ภัสชรีย์ ผกานนท์

1.3 งานให้คำปรึกษา ภัสชรีย์ ผกานนท์

2. งานบริหารการตรวจสอบ ภัสชรีย์ ผกานนท์

2.1 งานวางแผนการตรวจสอบภายใน ภัสชรีย์ ผกานนท์

2.2 งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ภัสชรีย์ ผกานนท์

3. งานธุรการ และสารสนเทศ ทรรศนันทน์ ภูลิ้นลาย


web Link