ผลการปฏิบัติงาน

รายงานการตรวจสอบภายในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการตรวจสอบ New GFMIS Thai ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2566

รูปภาพการตรวจสอบภายใน สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566

ภาพตรวจสอบภายใน สถานศึกษาในสังกัด สพม.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2565