ผลการปฏิบัติงาน

ภาพการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาพการตรวจสอบ
สถานศึกษาประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565