ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ /แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ระเบียบการใช้จ่ายเงินอุดหนุน.pdf

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ /แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา

ระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา.pdf

ระเบียบสวัสดิการการศึกษาบุตร/
ค่ารักษาพยาบาล

ระเบียบการศึกษาบุตร ค่ารักษา.pdf

ระเบียบค่าใช้จ่ายในการไปราชการ /ฝึกอบรม

ระเบียบค่าใช้จ่ายในไปราชการ และฝึกอบรม.pdf

การจัดทำบัญชี สถานศึกษา

การจัดทำบัญชีสถานศึกษา.pdf

กฎหมาย /ระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

การเงิน การบัญชี ระบบ GFMIS

การเงิน บัญชี และระบบ GFMIS.pdf

ระเบียบค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ระเบียบค่าเช่าบ้าน.docx

ที่ราชพัสดุ/เงินทดรอง/
เงินวิทยฐานะ/เงินเดือน

ระเบียบที่ราชพัสดุ.pdf

ลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างประจำ /
ค่าตอบแทน/่ค่าสาธารณูปโภค

ระเบียบลูกจ้างชั่วคราว.pdf

ระเบียบสำนักงบประมาณ

ระเบียบสำนักงบประมาณ.pdf

ระเบียบพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา/สอนพิเศษ/ ใบเสร็จรับเงิน /
รถราชการ

ระเบียบค่าใช้จ่ายในการพานักเรียนออกนอกสถานที่.pdf

ค่าใช้จ่ายในการประชุม

ระเบียบค่าใช้จ่ายในการประชุม.pdf

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2555drive.google.com/file/d/1M2NIR0wUzJsk0bEABdmPkeK5SOum-8dz/view?usp=sharing