ติดตามรายงานผล

การติดตามรายงาน


1.รายงานค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ e- budget  ดังนี้
ไตรมาส 1  รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม 2565
ไตรมาส 2 รายงานภายในวันที่  15 เมษายน 2565
ไตรมาส 3 รายงานภายในวันที่  15 กรกฎาคม 2565
ไตรมาส 4 รายงานภายในวันที่  15 ตุลาคม 2565

2. การรายงานทางการเงินของสถานศึกษา (ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0530/45372 
ลงวันที่ 20 กันยายน  2531

ส่งรายงานการเงินให้
สำนักเงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำทุกเดือน
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

3.  รายงานการรับ -จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว2742  ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ประกาศ สพฐ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้ สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลฯ พ.ศ. 2551  

4.  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
     ตารระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับ
    เงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.
    2562 ข้อ 74

  ส่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ภายในวันที่ 30 ตุลาคม
  ของ  ปีงบประมาณถัดไป

แบบรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน

5.  รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี

      ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


ส่วนที่ 3 การบำรุงรักษา การตรวจสอบ

   การบำรุงรักษา


ข้อ 212  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อม

ใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบำรุงด้วย 


     ในกรณีที่พัสดุเกิดความชำรุด ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งานโดยเร็ว


   การตรวจสอบพัสดุประจำปี


ข้อ 213  ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือหัวหน้า

หน่วยพัสดุ ตามข้อ 205  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจำเป็น 

เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น


ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของ

ปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่

มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป 

แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการ

ตรวจสอบพัสดุนั้น


เมื่อแต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐ 1 ชุด และส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) 1 ชุด ด้วย


ข้อ 214  เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามข้อ 213 และปรากฏว่ามีพัสดุ

ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา

ข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้นำความในข้อ 26 และข้อ 27 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการจำหน่ายต่อไปได้


ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดำเนินการ

ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ หรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป

ส่ง รายงานให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานต้นสังกัด  ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มดำเนินการตรวจสอบ

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจำปี /การรายงาน/การจัดซื้อ /จัดจ้าง