โครงสร้างบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.กาฬสินธุ์นางธัญญลักษณ์  เกียรติกุลไทย

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

โทรศัพท์  083  875  2563

นางภัสชรีย์   ผกานนท์
ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์  08-1871-2301   , 08-8565-9583
E-mail  : patcharee2301@sesao24.go.th 

https://sites.google.com/sesao24.go.th/patcharee

 นางดอกอ้อ  ทองวิจิตร
ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
โทรศัพท์  084 786 6803    , 065 238 7514
E-mail  :